Naslovna

O nama

CaMLA ispiti

Online nastava

Kursevi

Kontakt

Kurs poslovnog italijanskog jezika

Predstavljaju sertifikate o poznavanju italijanskog jezika kao stranog, prihvaćeni su od strane italijanske vlade a organizuje ih Univerzitet za strance u Sijeni i u Perudji.

CILS (Certificate of Knowledge of Italian as Foreign Language) ispit pokriva nivoe od 1 do 4 svaki od kojih podrazumeva progresivno viši nivo lingvističke i sposobnosti komunikacije.

Svaki nivo CILS ispita je nezavisan i kompletan - diploma svakog od nivoa odslikava stepen jezičke sposobnosti koji odgovara odredjenom profesionalnom, socijalnom i obrazovnom kontekstu.

Ispit se sastoji od 5 sekcija koje testiraju veštine:

 • Slušanja
 • Čitanja
 • Analize komunikacijskih struktura
 • Pisanja
 • Govora

Ko može da pristupi polaganju?

Ove ispite mogu da polažu svi strani državljani, italijanski državljani sa prebivalištem u inostranstvu i strani imigranti koji žive u Italiji.

Ne postoje ograničenja u pogledu godišta kandidata, takodje kandidati nisu u obavezi da poseduju odredjeno formalno obrazovanje niti diplome kako bi pristupili polaganju ovih ispita.

Ako kandidat želi da polaže ispit višeg nivoa , nije neophodno da je prethodno položio niži nivo ispita.

U pogledu pripreme za ove ispite ona ne podrazumeva praćenje odredjenog specijalizovanog programa te se kandidat može uspešno pripremiti prateći program i gradivo koje je najprikladnije zahtevima odredjenog nivoa znanja, a pored osnovne literature kursa u pripremi se koristi dodatni materijali u vidu vežbanja simulacije ispita.

Kome je ispit namenjen?

 • Studentima italijanskog jezika
 • Onima koji koriste italijanski jezik za potrebe posla
 • Onima koji žele da provere svoje znanje italijanskog jezika

Nivelacija ispita:

 • Prvi nivo podrazumeva da je kandidat sposoban da komunicira u svakodnevnim situacijama
 • Drugi i treći nivo omogućavaju kandidatima da se upišu na univerzitete u Italiji bez polaganja ulaznog testa provere znanja jezika

Strani studenti koji poseduju nivo 3 ili 4 mogu da dobiju dodatne poene pri upisu na univerzitete.

 • Četvrti nivo ukazuje na visok stepen komunikacijskih veština koje strani govornik treba da poseduje kako bi koristio italijanski jezik u profesionalnom okruženju

Mnoge italijanske kompanije koje posluju u inostranstvu a koje žele da zaposle strance , ili strane kompanije koje posluju sa Italijom zahtevaju da njihovi zaposleni poseduju CILS sertifikate nivoa koji odgovara prirodi i zahtevima posla koji obavljaju.

Rezultati ispita

Svi ispiti su kreirani i procenjeni od strane ispitnog centra u okviru Univerziteta za strance u Sijeni, a u skladu sa standardima utvrdjenim od strane Saveta Evrope.

Svaka od ukupno 5 sekcija na ispitu nosi 20 poena, a minimalni broj poena koje kandidat treba da osvoji u svakoj sekciji iznosi 11 poena. Maksimalan broj poena koji kandidat može da osvoji je 100 poena, a najniži prolazni rezultat je 55 poena. U slučaju da kandidat ne položi samo neke delove ispita, nije u obavezi da ponovo polaže ceo ispit, već upravo samo te delove. Delovi ispita koje je kandidat položio su validni godinu dana od datuma prvog ispita.

Ispitni centri

Izvan Italije ispit se može polagati pri italijanskim centrima kulture. U Italiji ispit se organizuje pri Univerzitetu za strance u Sijeni kao i ispitnim centrima u Italiji. CILS ispiti se mogu polagati 2 puta godišnje – početkom juna i decembra i polažu se istog dana u svim ispitnim centrima.

Certificate of knowledge of the Italian Language (CELI)

Univerzitet za strance u Perudji, pod okriljem ALTE organizacije (Association of Language Testers in Europe) nudi polaganje medjunarodno priznatih ispita na 5 nivoa jezičke kompetencije.

Svi ispiti se polažu od novembra do juna u centrima u Italiji i u inostranstvu.

Ispiti nivoa 1 i 2 se sastoje od 4 sekcije koje testiraju veštine:

 • Slušanja
 • Čitanja
 • Pisanja
 • Govora

Dok ispiti nivoa od 3 do 5 pored navedenih sekcija uključuju i sekciju – analiza strukture.

Prema Zajedničkom evropskom okviru za jezike opis svakog od nivoa CELI ispita je sledeći:

 • NIVO 1 - Ovaj test testira znanje kandidata na osnovnom nivou koji podrazumeva snalaženje u osnovnim, svakodnevnim govornim situacijama
 • NIVO 2 - Na ovom nivou znanja kandidati treba da pokažu jezičke sposobnosti koje će im omogućiti da se snalaze u osnovnim socijalnim situacijama i funkcionišu u sredini gde se govori italijanskim jezikom
 • NIVO 3 - Ovaj test testira znanje italijanskog jezika na srednjem nivou. Kandidati moraju da poseduju jezičke veštine neophodne da bi rešavali svoje radne i druge zadatke te samostalno učestvovali u konverzaciji vezanoj za njihovo svakodnevno privatno i poslovno delovanje
 • NIVO 4 - Ovaj ispit testira poznavanje jezika na naprednom nivou. Kandidati moraju da poseduju veštine neophodne da se potpuno integrišu u italijansku jezičku sredinu na svim poljima delovanja, te budu u stanju da studiraju i snalaze se u akademskom okruženju
 • NIVO 5 - Ovaj ispit testira poznavanje jezika na visokom naprednom nivou. Kandidati moraju da poseduju sve 4 jezičke veštine na najvišem akademskom nivou, te budu u stanju da deluju na svim profesionalnim i socijalnim poljima

Škola stranih jezika Smiley uspešno priprema kandidate za polaganje ovih medjunarodno priznatih ispita koristeći najsavremeniju literaturu te inovativan pristup u podučavanju.

Trajanje i nastavni plan pripreme za ove ispite zavise od nivoa ispita koji bi kandidat želeo da polaže, te se fond časova pripreme kreće od 15 do 30 dvočasa. Grupe su manje a pristup poluindividualni . Moguće je pratiti nastavu individualno ili u grupama.

Upis na ove kurseve je tokom cele godine!

Šta je SAT (Scholastic Assessment Test)?

Osmišljen od strane institucije College Board, SAT je test koji se koristi kao prijemni ispit na mnogim fakultetima i višim školama u inostranstvu. Pored rezultata koji kandidat osvoji na ovom ispitu i drugi faktori utiču na to da li će kandidat biti primljen a važnost koju fakulteti pridaju samom ispitu varira.

SAT ispit se može polagati u zvaničnim ispitnim centrima širom sveta od oktobra do juna.

Šta SAT testira?

Počev od marta 2016 ispit se sastoji od sledećih sekcija:

 • Matematički deo
 • Čitanje i zaključivanje
 • Pismeni deo sa pisanjem eseja

Test ukupno traje 3 sata i 50 minuta.

Poznavanje matematike koje se očekuje na SAT ispitu odgovara nivou viših razreda osnovne škole i nižih razreda srednje škole a testiraju se sledeće oblasti: Osnovi algebre, aritmetike, geometrije i primenjene matematike.

Akcenat nije na formulama već upravo na logičnom mišljenju.

Pitanja su sledećeg tipa:

 • Rešavanje problema biranjem jednog od ponudjenih odgovora
 • Pitanja na koja student sam odgovara

Ukupan broj pitanja tj. zadataka u ovoj sekciji je 54 a njihova težina se progresivno usložnjava.

Čitanje i zaključivanje – ove sekcije ispita su osmišljenje da testiraju sposobnost kandidata da čita i razume pisani engleski na nivou koji bi mu omogućio da na najbolji način bude u stanju da prati fakultetska predavanja

Postoje 2 tipa pitanja:

 • Popunjavanje rečenica
 • Razumevanje pročitanog

Vokabular i odlomci za čitanje odgovaraju akademskom nivou i preuzeti su iz originalnih književnih dela.

SAT testira veštine pisanja na 2 načina:

 • Pisanje eseja – za koje kandidat ima 25 minuta
 • Gramatička pitanja – 2 sekcije za koje kandidat ima 35 minuta

Testiranje gramatike uključuje:

 • prepoznavanje grešaka u rečenicama
 • ispravljanje rečenica
 • ispravljanje paragrafa u kontekstu

Kako se boduju rezultati na SAT ispitu?

Svaka sekcija ispita se boduje na skali od 200 do 800 poena, te je maksimalan rezultat koji kandidat može da osvoji ukupno 1600 poena.

Priprema za polaganje SAT ispita

Škola stranih jezika Smiley Vam nudi temeljnu i efikasnu pripremu za polaganje SAT ispita uz primenu najsavremenije literature i rad u malim grupama ili individualnu nastavu u odnosu na potrebe klijenata.

Pre pristupa kursu pripreme za ovaj ispit vrši se testiranje nivoa znanja kandidata i pravi detaljna analiza potreba učenja pri čemu se uz primesu dodatnog materijala radi na razvijanju onih veština sa kojima slušaoci imaju najviše poteškoća.

Upis na ove kurseve je tokom cele godine.

Budite u i Vi jedan od kandidata koji su se u našoj školi uspešno pripremili za ovaj ispit!

U okviru kurseva poslovnog engleskog organizujemo pripremu za polaganje medjunarodno priznatih BEC ispita.

Ovi ispiti su medjunarodno priznati i koriste se:

 • U svrhe zaposlenja u inostranstvu
 • Radi daljeg školovanja pri poslovnim školama ili sličnim institucijama u zemljama engleskog govornog područja
 • U cilju napredovanja u poslovnoj karijeri

Namenjeni su poslovnim ljudima i studentima poslovnih studija i testiraju jezičku kompetenciju u specifičnom poslovnom kontekstu.

O ispitima:

 • Testiraju se sve 4 jezičke veštine (čitanje, pisanje , slušanje i govor)
 • Mogu da se polažu u pisanoj formi i u interaktivnom obliku uz korišćenje kompjutera
 • Postoje 3 vrste BEC ispita u odnosu na nivo znanja koji se testira - BEC Preliminary (koji odgovara nivou CEFR B1), BEC Vantage (koji odgovara nivou CEFR B2) and BEC Higher (koji odgovara nivou CEFR C1)
 • Uslov koji kandidat mora da ispunjava da bi pristupio polaganju BEC Preliminary ispita je da poseduje nivo znanja B1 poslovnog engleskog, te više nivoe u odnosu na nivelaciju ciljnog ispita

Nastava se odvija u grupama ili individualno, a trajanje kurseva je od 3 do 5 meseci sa dinamikom od po 2 dvočasa nedeljno, u zavisnosti od nivoa koji kandidat pohadja. Pored ove standardne varijante postoje i INTENZIVNI KURSEVI koji traju od 1 do 2 meseca. Upis kandidata je tokom cele godine.

Kome je kurs namenjen

Poslovnim sekretarima i sekretaricama koji žele da:

 • unaprede veštinu govora vezanu za poslovnu, radnu sredinu
 • ostvare efikasnu komunikaciju sa inostranim klijentima i dobavljačima
 • dogovaraju i zakazuju poslovne sastanke
 • pišu mejlove, poslovna pisma (formalna i neformalna), izveštaje, vode beleške na sastancima
 • razviju veštine vezane za pripremu i organizaciju poslovnih putovanja, konferencija i seminara
 • poboljšaju samopouzdanje u upotrebi engleskog jezika sa kolegama i inostranim posetiocima

Cilj kursa je da:

 • Motiviše kandidate da razviju veštine komunikacije u situacijama i kontekstu koji su relevantni za njihovo profesionalno okruženje

Program kursa se zasniva na proceni potreba kandidata pri čemu je akcenat stavljen na praktičnu upotrebu jezika kroz simulacije razgovora i dijaloga, te proširenje vokabulara i aktivno slušanje.

Funkcionalne fraze i teme koje kurs obuhvata:

 • Izrada planova dnevnih radnih obaveza
 • Komunikacija preko telefona
 • Predstavljanje, upoznavanje i predstavljanje kompanije
 • Naručivanje robe i usluga, te rad na frazama vezanim za davanje objašnjenja
 • Planiranje i organizacija poslovnih putovanja

Kurs se može slušati već od A2 nivoa a fond časova iznosi 22 dvočasa i može se pohađati u standardnoj ili intenzivnoj dinamici u zavisnosti od čega kurs traje 2,5 ili 1,5 meseci.

Upis je tokom cele godine.

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) test se koristi da proceni sposobnost govornika, kojima engleski nije maternji, da govore, slušaju, čitaju i pišu na engleskom jeziku, kao i da li su u stanju da kombinuju ove 4 veštine kako bi odgovorili na specifične zadatke koji se od njih očekuju na ovom ispitu.

TOEFL je priznat u više od 9,000 institucija koje organizuju ispit u preko 130 zemalja, uključujući Australiju, Kanadu, Sjedinjene Države i Britaniju. Ispit se organizuje 50 puta godišnje u preko 4500 ispitnih centara širom sveta.

Ispit je moguće polagati u 2 formata TOEFL- TOEFL iBT (polaže se na internetu ) and TOEFL – PAPER -BASED ( polaže se u papirnom obliku).

Obično se održava subotom i nedeljom a kandidat može da polaže test neograničen broj puta ,uz uslov da se test ne može polagati u vremenskom razmaku kraćem od 12 h od poslednje polaganog testa.

Kome je namenjen ispit:

 • Studentima koji planiraju da studiraju na univerzitetima i koledžima u inostranstvu na kojima je engleski zvanični jezik institucije
 • Kandidatima koji ostvaruju pravo na stipendije ovih institucija
 • Studentima engleskog jezika koji žele da prate svoj napredak u učenju
 • Studentima i radnicima koji podnose zahteve za izdavanje viza

Test TOEFL se sastoji od 4 dela:

 • Listening - slušanje (u trajanju od 60–90 minuta, 31 do 51 pitanje)
  Odlomci za slušanje uključuju delove predavanja iz raznih naučnih oblasti te diskusije i konverzacije koje su povezane sa rešavanjem problema studenata
 • Reading - čitanje (u trajanju od 60 do 80 minuta, 36 do 56 pitanja)
  Od kandidata se očekuje da pročitaju 3 do 4 akademska odlomka i odgovore na pitanja vezana za njih
 • Speaking - govor (u trajanju od 20 minuta, ukupno 6 zadataka koji integrišu 2 ili 3 veštine - čitanje, slušanje, govor - kao i veštine sumiranja i parafraziranja teksta, takodje kandidat treba da izrazi lično mišljenje o poznatoj temi )
 • Writing - pisanje (trajanje 50 minuta, 2 zadatka: 1. Esej na zadatu temu - potrebno izraziti i argumentovati mišljenje o temi, 2. Kratak esej baziran na odlomcima za čitanje i slušanje)

Kandidati imaju na raspolaganju 4,5 sata da završe sve komponente testa.

Zadaci na TOEFL testu podrazumevaju kombinaciju više od jedne veštine, I testiraju sposobnost kandidata da studira na stranom jeziku , odnosno da komunicira na akademskom nivou u radnom, profesionalnom okruženju.

Uputstvo koje prati zadatak može da glasi:

 • a) Slušajte, čitajte a potom odgovorite na pitanje
 • b) Poslušajte odlomak a potom odgovorite na pitanje
 • c) Pročitajte i poslušajte odlomak a zatim odgovorite na pitanje

Nakon polaganja kandidati će dobiti rezultate za pojedinačne delove testa kao i ukupan rezultat.

Škola stranih jezika Smiley uspešno priprema kandidate za polaganje ovog testa uz korišćenje najsavremenije literature i uz temeljnu pripremu. Akcenat je na individualnom pristupu podučavanja, te se nastava odvija u malim grupama ili individualno kako bi se postigao maksimalan rezultat. U nastavi se koristi mnoštvo saplementarnog materijala u cilju postizanja efikasne i sveobuhvatne pripreme.

Uslov da bi kandidat pristupio pripremi za TOEFL je da poseduje znanje opšteg engleskog na nivou B1.

Trajanje kurseva pripreme za TOEFL ispit zavisi od trenutnog nivoa znanja kandidata, i kreće se od 2 do 4 meseca, sa dinamikom nastave od 2 do 3 puta nedeljno po dvočas.

upis novih kandidata online kursevi kursevi za decu

Kontakt info

 • Jurija Gagarina 229
  TC ENJUB, Blok 45 I sprat
  srednji deo, lokali 252 i 267
 • 064.236.01.65
 • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Uslovi korišćenja sajta

Vlasnik domena www.skolastranihjezika-smiley.edu.rs je Škola stranih jezika Smiley - Novi Beograd. Sadržaji, informacije i fotografije, prikazani na sajtu, ukoliko nije drugačije navedeno, su takodje vlasništvo Škole stranih jezika Smiley - Novi Beograd. Nosilac autorskih prava opštih i informativnih materijala, predstavljenih na sajtu, je Škola stranih jezika Smiley - Novi Beograd.